Ανάλυση σχήματος

Standard

Για την υλοποίηση του αλγορίθμου chain code χρησιμοποιείται ένα σύνολο συναρτήσεων, οι οποίες είναι υλοποιημένες σε διαφορετικά αρχεία. Πιο συγκεκριμένα, ο κώδικας που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του αλγορίθμου chain code είναι ο εξής:

Υφή

Standard

Ο αλγόριθμος του Law, αποτελεί μια προσέγγιση για την δημιουργία χαρακτηριστικών υφής. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αλγόριθμο, για τον υπολογισμό της ενέργειας της υφής χρησιμοποιείται ένα σύνολο συνελικτικών μασκών που αναπαριστάνεται με ένα διάνυσμα αριθμών για κάθε εικονοστοιχείο. Οι μάσκες υπολογίζονται με βάση τα διανύσματα που ακολουθούν:

4A16CC7BD5DDCF61_335_0

Το διάνυσμα L προ σδιορίζει ένα κεντραρισμένο τοπικό μέσο. Το διάνυσμα E ανιχνεύει ακμές, το διάνυσμα S ανιχνεύει κηλίδες και το διάνυσμα R ανιχνεύει κυματισμούς.

Για την υλοποίηση του αλγορίθμου του Laws με τη βοήθεια του MATLAB, χρησιμοποιείται ένα σύνολο συναρτήσεων, οι οποίες είναι υλοποιημένες σε διαφορετικά αρχεία. Πιο συγκεκριμένα, ο κώδικας που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των αλγορίθμων ανίχνευσης ακμών είναι ο εξής:

Ανίχνευση Ακμών

Standard

Η ανίχνευση ακμών αποτελεί μια από τις εφαρμογές για την ανάλυση εικόνων με τη βοήθεια των αλγεβρικών τελεστών (άθροισμα, διαφορά, γινόμενο, πηλίκο). Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την ανίχνευση ακμών, η αφαίρεση εικόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό μιας σημαντικής παραγώγου της εικόνας, της βαθμίδας. Σύμφωνα με την ανίχνευση ακμών, κάθε ένα από τα εικονοστοιχεία της εικόνας εξετάζεται με σκοπό να προσδιοριστεί κατά πόσον ανήκει στο σύνορο ενός αντικειμένου. Τέτοιου είδους εικονοστοιχεία προσδιορίζονται ως στοιχεία ακμών. Η ανίχνευση ακμών πραγματοποιείται με εξέταση της περιοχής κάθε εικονοστοιχείου και ποσοτικοποίησης της κλίσης και της κατεύθυνσης της αλλαγής επιπέδων γκρίζου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφοροι συνελικτικοί τελεστές, όπως για παράδειγμα ανίχνευση ακμών κατά Roberts, Sobel, Prewitt, Kirsch. [παραπομπή]

Ο κώδικας που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των διάφορων αλγορίθμων ανίχνευσης ακμών έχει ως εξής:

yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezytrainer yeezytrainer yeezy boost 350 ua yeezy boost 350 ua yeezy shoes yeezy shoes yeezy boost online

yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes yeezy 350 boost for sale yeezy boost online yeezy shoes